דפים

יום חמישי, 21 ביולי 2011

כך אפשר לתקן את חוק הסופרטאנקר כדי שיכלול דיור בר השגה

הקואליציה לדיור בר השגה פנתה לממשלה כבר שהופץ תזכיר החוק לפני חודשיים ולקראת דיוני הועדה בראשות ח"כ כרמל שאמה הכהן. דרשנו להכניס לחוק הסופרטאנקר, חוק ועדות הדיור הלאומיות (וד"לים) הוראות ברורות לדיור בר השגה. השתתפנו גם בכל דיוני הוועדה. בזכות מחאת הדיור המרשימה, הנושא נמצא כעת בדיון ציבורי נוקב יחד עם שאלות נוספות הרלוונטיות לדיור בר השגה. לטובת המתעניינים, זו הצעתנו לתיקון חוק הוד"לים, כפי שהועברה לממשלה ולחברי הכנסת.

עקרונות

1. אנו מציעים כי הוד"ל לא תאשר תכנית, שבה אין הקצאה של לפחות 30% מיחידות הדיור לצרכי "דיור בר-השגה", או לפחות 20% במידה ולפחות 5% מהם יושכרו לדיירי דיור ציבורי של משרד הבינוי והשיכון (להלן – משב"ש), לרבות לאנשים עם מוגבלויות הזכאים לסיוע. האחוז הסופי ייקבע על ידי הוד"ל בהתאם למסמך אמדן צרכי דיור, שתוכנו יפורט בהמשך. החלטה לאשר תוכנית עם הקצאה של פחות מ-30% לצרכי דיור בר-השגה תיעשה רק במקרים מיוחדים.

לעניין זה "דיור בר-השגה" הוא דיור בהשכרה או במכירה העונה על כל אלה במצורף:

דיור ייעודי לזכאים – רק משקי בית, שנמצאו זכאים לפי מבחן אמצעים וקריטריונים נוספים, שיפורטו להלן, יאוכלסו ביחידות שנועדו לדיור בר-השגה. בחינת הזכאות והליך האיכלוס יתבצע ע"י משרד הבינוי והשיכון, כפי שיפורט להלן.

עלות הדיור נמוכה – עלות הדיור נמוכה ממחיר השוק, כפי שנקבע על ידי הלמ"ס. עלות דיור בר-השגה בהשכרה יהיה שכר דירה חודשי שאינו גבוה מ-25% מרמת ההכנסה ברוטו המקסימאלית לצורך זכאות, ותוך התחשבות ברמת ההכנסה באזור התוכנית.

שמירה לאורך זמן - הדירה תישאר במאגר של דיור בר-השגה לאורך זמן, ואין מדובר בהטבה חד פעמית למשק בית אחד.

2. אנו מציעים כי כל תכנית מגורים המאושרת ע"י הוד"ל צריכה להיות מלווה במסמך אמדן צרכי דיור. המסמך יכלול מידע בנושאים כגון: יחס בין מחירי הדיור להכנסה הממוצעת באזור; אחוז הדירות להשכרה ומיקומן; תמהיל גודל הדירות הקיים באזורים השונים; מקבלי סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי; יוזמות מיוחדות להורדת מחירי הדיור וכדומה. מסמך זה אף יכלול המלצות לגבי הכמות הנדרשת לדיור בר-השגה, גודל הדירות והיחס בין דיור בר-השגה לשכירה לרכישה. משרד הפנים יקצה את המשאבים הנדרשים להכנת הנספח, לרבות העסקת יועץ חברתי.

3. הוד"ל תוודא כי יחידות הדיור המיועדות לדיור בר-השגה (ובכלל זה לדיור ציבורי) יענו על הדרישות הבאות:

שילוב במרחב – יש לדאוג כי התוכנית אינה יוצרת ריכוזים של אוכלוסיות חלשות מבחינה כלכלית, אלא משלבת בין אוכלוסיות בעלות רמות הכנסה שונות באותו פרויקט בנייה.

תמהיל גודל דירות – יש לדאוג כי היחידות המיועדות לדיור בר-השגה תורכבנה מגדלים מגוונים בהתאם לצרכים שפורטו במסמך אמדן צרכי הדיור.

רמת הדירות – יש לדאוג כי המפרט הטכני של היחידות המיועדות לדיור בר-השגה לא ייפול מתקני איכות שייקבעו.

4. זכאות לדיור בר-השגה תיקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון בהתאם למבחן אמצעים הכולל רמת הכנסה, הצהרת הון והיעדר בעלות על דיור (ניתן יהיה לקבוע חריגים מיוחדים). הרשויות המקומיות יורשו להוסיף קריטריונים, בהתבסס על מסמך אמידת הצרכים, מתוך רשימת קריטריונים, המאושרת על ידי משב"ש, וועדת הפנים או ועדת הכלכלה של הכנסת. משב"ש ייבחן את הזכאות, והזכאים יוכלו לגשת להגרלה בפיקוח של משב"ש. לגבי הזכאות לדיור ציבורי יופעלו הנהלים הקיימים במשרד.

5. אנו מציעים כי הפיקוח על דיור בר-השגה יהיה בידי משב"ש או גוף מטעמו או חברה ממשלתית. גוף זה יהיה אמון על איכלוס הזכאים בהתאם לחוזים. אותו גוף יפקח גם על ניהול ותחזוקה תקינים של הדירות להשכרה.

6. אנו מציעים כי דיור בר-השגה בהשכרה יהיה בתנאים הבאים: המחיר ייקבע מראש ויהיה ידוע לזכאים ולא יעלה על 25% מתקרת ההכנסה המזכה. ניתן יהיה להעלות את שכר הדירה רק בשיעורים שייקבעו. זכאותם של הדיירים תיבדק באופן תקופתי על ידי משב"ש ומי שיימצא כלא זכאי - לא יוארך עמו החוזה. זכאות לדיור בר-השגה להשכרה למשק בית אחד יכול שתוגבל מראש בזמן לתקופה שתיקבע על ידי משב"ש ובקרקע עירונית – על ידי העירייה. כמו כן ייקבעו הוראות לעניין הארכת החוזה לתקופות נוספות למי שממשיך לענות על תנאי הזכאות. לא תתאפשר השכרת משנה אלא באישור מיוחד.

7. רוב הדיור בר השגה יהיה להשכרה, אלא אם מצאה ועדת המשנה לדיור לאומי שליד המועצה הארצית כי יש צורך בדיור בר השגה למכירה. אנו מציעים כי דיור בר-השגה במכירה יהיה בתנאים הבאים: מחירו ייקבע מראש בהתאם לבדיקת יכולתם של קבוצת הזכאים; הזכאי יתחייב לגור בדירה במשך תקופה שתיקבע ולא תתאפשר השכרת הדירה לאחר אלא באישור מיוחד; עם הזכאי ייחתם הסכם מיוחד שכולל תנאים לגבי מכירת הדירה כדי להשאיר את הדירה במחיר בר-השגה גם לאחר מכן והערת אזהרה תירשם בהתאם; למשב"ש, לרשות מקומית או לגוף אחר שייקבע על ידי שר הבינוי והשיכון תינתן זכות לרכוש את הדירה לפני מכירתה לאחר.

8. החוק יחייב את משרד הפנים בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ובניה ומשרד הבינוי והשיכון לקבוע תקנות למימוש הוראות החוק בתוך 3 חודשים, דבר שלא יפגע בקצב הכנת התוכניות.

תיקון החקיקה הדרוש בחוק הוד"לים:

בסעיף ההגדרות להוסיף:

"דיור בר השגה" - דיור בהשכרה או במכירה, לזכאים, שעלותו נמוכה ממחיר השוק, ומאפשרת לזכאים להתגורר בשכירות שאינה עולה על 25% מרמת ההכנסה ברוטו המקסימאלית לצורך זכאות, ותוך התחשבות ברמת ההכנסה באזור התוכנית.

"דיור ציבורי" – דירות המנוהלות על ידי משרד הבינוי והשיכון או גוף מוסמך מטעמו והמושכרות בעלות מסובסדת למי שנמצא זכאי בהתאם לנהלי משרד הבינוי והשיכון ועל פי נהליו.


לסעיף 12– העוסק בהגשת חוות דעת של מתכנן המחוז בתוכנית לדיור לאומי להוסיף:

(א)(1) מתכנן המחוז יגיש יכין, בסיוע יועץ חברתי, אמדן צרכי דיור בשטח התוכנית והסביבה העלולה להיות מושפעת מהתוכנית. אמדן צרכי הדיור יתייחס, בין היתר, ליחס בין מחירי הדיור להכנסה הממוצעת באזור; אחוז הדירות להשכרה ומיקומן; תמהיל גודל הדירות הקיים באזורים השונים; מקבלי סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי; המלצות לגבי הכמות הנדרשת לדיור בר-השגה, דיור ציבורי, דיור לאוכלוסיות עם צרכים ייחודים, גודל הדירות הנדרש והיחס בין דיור בר-השגה לשכירה ולרכישה.

לסעיף 14 - סעיף העוסק בתנאים להפקדת תכנית לדיור לאומי:

(ה) לא תופקד תוכנית לדיור לאומי אלא אם:

(1) לפחות 30% מיחידות הדיור לצרכי "דיור בר-השגה", או לפחות 20% במידה ולפחות 5% מהם יועברו ללא עלות למדינה לצורך השכרתן כדיור ציבורי לזכאי משרד הבינוי והשיכון. האחוז הסופי ייקבע בהתאם לחוות הדעת של מתכנן המחוז. החלטה לאשר תוכנית עם הקצאה של פחות מהאמור בסעף זה לצרכי דיור בר השגה תיעשה רק במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו.

(2) לפחות 20% מהדירות הן דירות קטנות, עד 75 מ"ר.

(3) התוכנית כוללת מגוון גדלים של יחידות דיור, תוך יצירת מגורים הטרוגניים, שכל אחד מהם כולל יחידות דיור בגדלים שונים.


להוסיף סעיף חדש: מכרזים לתוכנית וד"ל

במכרזי קרקע שבה תוכננה תוכנית דיור לאומית, ייקבע כחלק מהוראות המכרז כי על הזוכה לקיים את הוראות התוכנית והוראות למקרה של אי עמידה בתנאים.

להוסיף סעיף חדש: התקנת תקנות

בתוך 90 ימים מיום פרסום החוק יביא שר הבינוי והשיכון לאישור ועדת הכלכלה/פנים תקנות ובהן:

א. הקריטריונים לזכאות לדיור בר השגה. הזכאות תיקבע בהתבסס על מבחן אמצעים הכולל רמת הכנסה, הצהרת הון והיעדר בעלות על דיור.

ב. רשימת קריטריונים מאושרים נוספים, שיאושרו באופן פרטני לגבי תוכנית על ידי הוד"ל לפי המלצת הרשות המקומית, ובהתבסס על חוות דעת מתכנן המחוז.

ג. דרכי בחינת הזכאות על ידי משב"ש, דרכי קביעת הדיירים בהגרלה במקרה שמספר הזכאים עולה על ההיצע.

ד. דרכי הפיקוח על יחידות הדיור בר-השגה בידי משב"ש או גוף מטעמו. גוף זה יהיה אמון על איכלוס הזכאים בהתאם לחוזים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה